Charakteristika prírodných pomerov lesov Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke

09.10.2016 23:35

Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke sa nachádza v oblasti lesov  46 – Nízke Tatry, Kozie chrbty, podoblasť E Kráľova hoľa, Priehyba sever a podoblasť  G Kozie chrbty, ktoré v rokoch 2008 -2013 boli poškodzované alebo zničené vetrom a následne podkôrnym hmyzom. Pôvodné zničené porasty sa nachádzali v nadmorskej výške 800 až 1300 m prevažne od 850 do 1250 m. Boli na 100% smrekové vo veku 50 až 135 rokov. Boli to porasty s vysokým stupňom ohrozenia abiotickými a biotickými škodlivými činiteľmi.

Územie LPS je v chladnej klimatickej oblasti s priemernou ročnou teplotou 5,8 oC, januárová teplota  -5 až -7 oC, júlová teplota 17 až 18 oC, užšie vegetačné obdobie s teplotou okolo 10 oC  nastupuje okolo 9.5. a trvá 50 až 125 dní, priemerné ročné zrážky sú 900 až 1000 mm, najviac zrážok spadne v júni až auguste 300 až 400 mm, zima začína v decembri a trvá 100 až 180 dní, výška snehovej prikrývky je 15 až 30 cm, prevládajúci smer vetra západný až severozápadný, les je charakterizovaný vegetačným výškovým rozpätím od 5. po 7. lesný vegetačný stupeň /LVS/ s prevládaním stupňa 6. Lesné porasty sú tvorené prevažne smrekom, v lesnom celku Čierny Váh aj zmiešané jedľovo-bukovo smrekové, lesnom celku Benkovo je bez buková oblasť,  na vápencovej skupine sa vyskytuje aj borovica, vo výstavbe sú prevažne jednovrstvové. Prevládajúcim hospodárskym spôsobom do kalamitného obdobia bol podrastový.

Najnižšie položené miesto je v doline Kimberg v n.v. od 775 m, najvyššie 1350 m v lokalite Pod hoľa, prevažne vo výškach 850 m až 1200m. Sklonitosť svahov prevažne nad 35 % (až 83 % rozlohy lesov). Lesy sú v úzkych strmých dolinkách. Svahy sú orientované ku všetkým svetovým stranám v rovnomernom zastúpení.

Podložie LPS je budované prevažne horninami melafýrovej série a vápencami. Najrozšírenejším pôdnym typom je hnedá lesná pôda /kambizem/ oligotrofná, mezotrofná a rankrová, na vápencovom podloží rendziny a ich prechody ku kambizemiam. Po zrnitostnej stránke sú to pôdy prevažne plytké až stredne hlboké a kamenisté. Na týchto pôdach z hľadiská trofnosti dominujú spoločenstva prechodného radu A/B (kyslého až živného) a spoločenstva radu A (kyslého).

Drevinové zloženie porastov podľa lesného hospodárskeho plánu /LHP/ platného na obdobie 2004 až 2013 je nasledovné:

- smrek 79%,

- jedľa 3%,

- borovica 10%,

- smrekovec 4%,

- buk 3%

- ostatné dreviny (javor, jarabina, duglaska) 1 %.

V starších porastoch zastúpenie smreka je blízke 100%. V mladších porastoch je zastúpenie drevín v zmesi.

Charakteristika lesného reprodukčného materiálu

Z genetického hľadiska lesy sa nachádzajú v semenárskych oblastiach (SO):

SM 1 -  fatransko- tatranská,

JD 1 – severoslovenská,

BO 1 – severoslovenská,

SC 2 – podtatranská,

BK 1 – stredoslovenská.

Lesné vegetačné stupne ( LVS) :

5 – jedľovo- bukový s hospodárskymi súbormi lesných typov (HSLT): 

502 – svieže vápencové jedľové bučiny,

511 – živné jedľové bučiny,

525 – kyslé smrečiny s jedľou,

592 -  svieže vápencové jedľové bučiny 

a  6 – smrekovo-bukovo-jedľový s HSLT:

602 – svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny,

605 – kyslé jedľovo-bukové smrečiny,

611 – živné jedľovo-bukové smrečiny,

621 – extrémne vápencové smrečiny s javorom.

Environmentálne citlivé lokality

80 % lesov sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme. Na území Lesného pozemkového spoločenstva sa nachádzajú obidva typy územia sústavy NATURA 2000. A to: biotopy chránených druhov rastlín a živočíchov  a vtáčie územie.

Lesné vegetačné stupne

 (klimatické, charakteristiky a ich podiely vrámci lesov Slovenska a Liptovskej Tepličky)

 

Lesný vegetačný stupeň

Nadmor-ská výška (m)

Priemer-ná ročná teplota (°C)

Suma ročných zrážok (mm)

Vege-tačné obdobie (dni)

Výmera (ha) Podiel (%)

Počet HSLT

Číslo

Názov

Slovensko

Lipt. Teplička

ha

%

ha

%

     23    

1

Dubový

do 300

nad 8,5

do 600

180

150373

7,27

-

-

     16    

2

Bukovo-dubový

200-500

6,0-8,5

600-700

165-180

265332

13,74

-

-

     19    

3

Dubovo-bukový

300-700

5,5-7,5

700-800

150-165

457063

23,66

-

-

     26    

4

Bukový

400-800

5,0-7,0

800-900

130-160

401346

20,78

-

-

     41    

5

Jedľovo-bukový

500-1000

4,5-6,5

900-1050

110-130

419371

21,71

474

30,10

     49    

6

Smrekovo-bukovo-jedľový

900-1300

3,5-5,0

1000-1300

90-120

186434

9,65

1058

67,10

     7    

7

Smrekový

1250-1550

2,0-4,0

1100-1600

70-100

41 141

2,13

44

2,80

     6    

8

Kosodrevi-nový

nad 1550

pod 2,5

nad 1500

pod 60

20 585

1,06

-

-

     181    

-

Spolu:

x

x

x

x

1 941 645

100,00

1 576

100,00

Lesné vegetačné stupne v percentách

                 

Rady /LVS

A 1

A/B 2

B 3

B/C 4

C 5

D 6

Spolu

1.

SR

0,67

-

3,72

0,22

0,05

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

2.

SR

1,12

-

14,80

0,31

0,05

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

3.

SR

1,12

-

11,80

0,82

0,85

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

4.

SR

0,76

-

7,69

1,97

0,85

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

5.

SR

2,80

4,80

9,40

3,00

-

 

 

LT

5,25

14,15

 

 

 

8,64

 

6.

SR

2,80

4,90

9,40

3,00

-

 

 

LT

4,81

32,69

-

0,39

 

31,68

 

7.

SR

1,47

-

-

0,55

-

 

 

LT

 

 

 

1,60

 

0,78

 

8.

SR

0,59

-

 

-

-

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

SR

9,20

9,70

56,70

9,90

3,70

5,70

94,90

LT

10,10

46,80

-

2,00

 

41,10

100,00

a

SR

1. - 4.

1. - 6.

4. - 7.

4. - 8.

 

 

 

LT

0,02

0,04

0,27

0,03

 

 

3,00

b

SR

3. - 6.

5. - 7.

1. - 4.

1. - 2.

1. - 3.

1.

 

LT

0,18

0,03

0,16

0,33

1,29

0,07

2,10

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklony svahov lesných porastov

Slovenska a Lipt. Tepličky

(100 % = 45 °)

Sklon %

Podiel v %

Slovensko

Liptovská Teplička

         

0 - 10      

   9,60    

   0,90    

         

11 - 20

   10,90    

   5,10    

         

21 - 30

   18,00    

   7,70    

         

31 - 40

   21,00    

   20,30    

         

41 - 50

   18,00    

   41,20    

         

51 - 60

   11,30    

   13,40    

         

61 - 70

   6,50    

   6,70    

         

71 - 80

   3,30    

   2,10    

         

81 - 90

   1,00    

   1,60    

         

91 - 100

   0,30    

   1,00    

         

Sklon

Benkovo

Liptovská Teplička

Čierny Váh

Spolu (%)

Po 10%

% zast.

ha

%

0

 

 

 

 

 

 

 

5

 

2,54

 

2,54

0,16

 

 

10

7,67

2,11

1,55

11,33

0,72

13,87

0,88

15

 

 

30,38

30,38

1,93

 

 

20

6,68

11,79

31,03

49,50

3,14

79,88

5,07

25

4,75

1,44

1,20

7,39

0,47

 

 

30

43,54

40,40

30,23

114,17

7,4

121,56

7,71

35

 

 

17,64

17,64

1,12

 

 

40

107,97

145,25

49,23

302,45

19,18

320,09

20,30

45

14,48

84,96

35,00

134,44

8,52

 

 

50

219,93

195,77

100,10

515,80

32,71

650,24

41,23

55

 

17,29

41,13

58,42

3,7

 

 

60

58,71

69,38

24,60

152,69

9,68

211,11

13,38

65

 

 

17,07

17,07

1,08

 

 

70

9,71

1,91

77,85

89,47

5,67

106,54

6,75

75

14,65

2,77

2,21

19,63

1,24

 

 

80

 

 

13,97

13,97

0,88

33,60

2,14

85

 

 

24,63

24,63

1,56

 

 

90

 

 

 

0,00

 

24,63

1,56

95

 

 

 

0,00

 

 

 

100

 

 

15,50

15,50

0,98

15,50

0,98

Spolu

488,09

575,61

513,32

1577,02

100,14

1577,02

100,00

Drevinové zloženie lesov Slovenska a Liptovskej Tepličky

(zastúpenie drevín v % porastovej plochy)

 

Lesy Slovenska

Lesy Liptovskej Tepličky

Pôvodné

Súčasné

Výhľad

Súčasné

Výhľad

Smrek

5,72

26,30

18,17

80,85

60,00

Jedľa

10,01

4,10

6,73

2,74

15,00

Borovica

0,54

7,20

4,23

9,76

10,00

Smrekovec

0,12

2,30

6,72

4,05

5,00

Kosodrevina

0,87

1,10

1,01

-

-

Ihličnaté lesy

21,30

41,00

37,00

97,40

90,00

Dub

17,53

10,90

17,68

-

 

Buk

47,85

31,00

35,86

2,60

10,00

Hrab

2,06

5,70

0,93

 -  +

 

Javor

4,08

1,90

2,97

-

+

Jaseň

0,31

1,40

0,45

-

+

Breza

0,06

1,40

0,21

-

 

Jelša

0,35

0,80

0,41

-

 

Lipa

3,24

0,40

1,11

-

+

Topoľ

0,08

0,90

0,12

-

 

Ostatné listnaté

3,10

4,60

3,28

-

 

Listnaté spolu

78,70

59,00

63,00

2,60

10,00

Kategorizácia lesov

Stav v roku 2008

Kategória lesa

Slovensko

 

ha

%

ha

%

 

Hospodárske

1 330 904

68,90

930

59,00

 

Lesy osobitného určenia

270 430

14,00

-

-

 

Ochranné lesy

330 311

17,10

647

41,00

 

Spolu

1 931 645

100,00

1 577

100,00

 

 

Prehľad najviac zastúpených hospodárskych súborov lesných typov

 (HSLT)

(Zelená správa 2006) podľa LVS

LVS

HSLT

Názov

Slovensko

Lipt. Teplička

ha

%

ha

%

1.

108

Sprašové hrabové dúbravy

24 124

1,25

 

 

111

Živné hrabové dúbravy

20 133

1,04

 

 

112

Vrastové borovicové dúbravy

26 330

1,36

 

 

 

Spolu

70 587

3,65

 

 

2.

208

Sprašové bukové dúbravy

87 592

4,51

 

 

209

Suché bukové dúbravy

41 035

2,12

 

 

211

Živné bukové dúbravy

76 198

3,94

 

 

 

Spolu

204 825

10,57

 

 

3.

302

Svieže vápencové bukové dúbravy

22 099

1,14

 

 

305

Kyslé dubové bučiny

35 398

1,83

 

 

310

Svieže dubové bučiny

125 912

6,51

 

 

311

Źivné dubové bučiny

170 828

8,84

 

 

313

Vlhké dubové bučiny

36 613

1,89

 

 

316

Kamenité dubové bučiny s lipou

21 580

1,12

 

 

 

Spolu

412 430

21,33

 

 

4.

402

Svieže vápencové bučiny

31 818

1,65

 

 

410

Svieže bučiny

97 550

5,05

 

 

411

Živné bučiny

153 173

7,93

 

 

413

Vlhké bučiny

22 307

1,15

 

 

416

Kamenité bučiny s lipou

23 739

1,28

 

 

 

Spolu

328 587

17,06

 

 

5.

502

Svieže vápencové jedľové bučiny

26 471

1,37

135

8,56

505

Kyslé jedľové bučiny

52 222

2,70

24

1,52

511

Živné jedľové bučiny

249 668

12,92

77

4,88

525

Kyslé smrečiny s jedľou

*

*

51

3,22

541

Živné smrekové jedliny

*

*

6

0,40

592

Svieže vápencové jedľové bučiny

20 932

1,08

141

8,94

595

Kyslé jedľové bučiny

*

*

10

0,60

598

Kamenisté smrečiny s jedľou

*

*

15

0,93

 

Spolu

349 293

18,07

459

29,05

6.

601

Extrémne vápencové jedľovo-bukové smrečiny

*

*

22

1,39

602

Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny

*

*

11

6,43

605

Kyslé jedľovo-bukové smrečiny

31 396

1,63

99

6,28

611

Živné jedľovo-bukové smrečiny

63 016

3,26

165

10,53

616

Kamenité jedľové bučiny so smrekom

*

*

10

0,65

621

Extrémne vápencové smrečiny s javorom

*

*

403

25,54

631

Živné smrekové jedliny

*

*

113

7,14

632

Vápencové smrekové jedliny

*

*

39

2,49

634

Kamenité extrémne kyslé smrečiny s jedľou

*

*

5

0,30

642

Svieže vápencové smrečiny s javorom

*

*

52

3,30

665

Kyslé smrečiny s jedľou

*

*

4

0,27

666

Kamenité jedľové smrečiny s bukom

*

*

13

0,82

675

Kyslé smrekové jedliny

*

*

15

0,97

692

Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny

*

*

3

0,23

694

Kamenité jedľové smrečiny s bukom

*

*

2

0,14

698

Kamenité smrečiny s jedľou

*

*

3

0,17

 

Spolu

94 412

4,89

959

66,65

7.

769

Vysokohorské vápencové smrečiny

*

*

44

2,81

 

 

Ostatné                                                               (Podstatná časť z LVS 1, 6, celý 7 a 8 a po 10 - 15 % z LVS 2, 3, 4, 5, čo zahŕňa kateg. Lesov ochranných a lesov osobitného určenia a malé plochy lesov hospodárskych s menším podielom ako 1 %.

471 511

24,40

-

-

 

 

OL + LOV = 600 741 ha.

 

 

 

 

Pôdy

Slovensko

Liptovská Teplička

Nové označenie

Staršie označenie

 %

 

 

Kambizeme

Hnedé pôdy

57,60

 

 

Rendziny

 

18,10

 

 

Luvizeme

 

11,10

 

 

Podzoly

 

3,70

 

 

Rankre

 

2,20

 

 

Gleje

Glejové pôdy

1,60

 

 

Pararendziny

 

1,10

 

 

Andozeme

 

1,00

 

 

Ostatné: fluvizeme, regozeme, litozeme, černozeme, hnedozeme, černice, slance, kubizeme, arganozeme

 

3,60

 

 

Spolu

 

100,00

 

 

Expozícia

Expozícia v LHC v %

 

Čierny Váh

Benkovo

Liptovská Teplička

Spolu

 

V

18,60

6,40

29,00

18,60

 

JV

11,30

16,70

7,80

11,70

 

J

15,30

3,40

0,00

6,00

 

JZ

10,00

24,40

0,00

10,80

 

 

55,20

50,90

36,80

47,10

 

SV

6,30

19,60

22,70

16,40

 

S

16,00

8,40

6,30

10,10

 

SZ

17,10

15,40

27,20

20,20

 

Z

5,50

5,70

7,00

6,20

 

Súčet

44,90

49,10

63,20

52,90

 

Súčet 2.

100,10

100,00

100,00

100,00

 

         

 

Vekový prehľad lesov

             

Vek

m³/ha 2004

ha

Stav v roku k roku 2004

Ťažbové plochy 2004-2010

Stav lesa k 31.12.2010

ha

0

 

24,38

2004

-

63,74

 

1-5

 

27,56

1999

-

87,28

 

6-10

 

20,10

1994

-

75,48

 

15

0,4

45,44

1989

-

41,77

17

20

6

92,45

1984

-

45,44

273

25

29

72,61

1979

-

92,45

2 681

30

104

51,18

1974

-

72,61

7 551

35

113

58,86

1969

-

51,18

5 783

40

139

63,99

1964

-

58,86

8 182

45

233

22,75

1959

-

63,99

14 910

50

220

64,00

1954

2,36

22,75

5 005

55

295

15,11

1949

0,84

61,64

18 184

60

344

20,15

1944

1,31

14,27

4 909

65

355

47,90

1939

6,63

18,84

6 688

70

358

99,90

1934

7,23

41,27

14 775

75

366

46,67

1929

1,56

92,67

33 917

80

356

42,83

1924

11,89

45,11

16 059

85

376

34,65

1919

14,24

30,94

11 633

90

426

104,26

1914

14,74

20,41

8 695

95

425

130,51

1909

31,82

89,52

38 046

100

429

179,65

1904

29,60

98,69

42 338

105

411

135,60

1899

22,28

150,05

61 671

110

481

96,64

1894

33,47

113,32

54 507

115

470

8,56

1889

3,85

63,17

29 690

120

503

18,02

1884

4,75

4,71

2 369

125

366

9,03

1879

2,29

13,27

4 857

130

350

9,57

1874

1,31

6,74

2 359

135

398

12,07

1869

4,78

8,26

3 287

140

272

22,35

1864

0,97

7,29

1 983

145

 

 

 

 

21,38

5 815

150

 

 

 

 

 

 

Spolu

x

1576,79

x

195,92

1577,1

406 184