Organizačná štruktúra LPS

Valné zhromaždenie najvyšší orgán, ktorý volí členov výboru a dozornej rady
               
Výbor spoločenstva Ing. Marián Gágorík- predseda spoločenstva  
    Marián Ivan      
    Ing. Ján Kičák        
    Anna Glejdurová        
    Ing. Marián Slivoš        
    František Praško        
    Ján Marušin    
    František Ovsiak        
    Ján Házy      
    Ing. Martin Nahalka    
    Marián Mlynár          
Dozorná rada Štefan Smolár - predseda DR      
    Stanislav Malik        
    Matej Matejkov      
    Ján Andráš      
    Jozef Kondula      

Kancelária LPS

Predseda, OLH Ing. Marián Gágorík
Sekretariát, správa podielníkov, pozemkov
a registratúry
Anna Géciová
Pokladňa, účtovníctvo, dane
a personalistika
Martin Misál


Lesná výroba

Lesný obvod Hlboké Ing. Michal Pekarčík
Lesný obvod Sosnovo Ing. Martin Nahalka

Píla LPS

Vedúci píly LPS Štefan Janík