Súčasnosť Lesného pozemkového spoločenstva

14.10.2016 14:31

Bývalý urbariát Liptovská Teplička bol obnovený k 31.1.1991 na základe zákona 229/1991 o pôde ako združenie vlastníkov lesnej pôdy. Do dnešnej podoby sa transformoval za podmienok ustanovených zákonom č. 181/1995 o pozemkových spoločenstvách k 28.2.1996 ako Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke, ako pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, ktoré bolo zaregistrované na Obvodnom úrade vo Svite pod číslom 1/96 dňa 24.2.1996.

V roku 1991 bývalí urbarialisti terénnou pochôdzkou, ktorá trvala 10 dní, prevzali od Lesného závodu Liptovský Hrádok užívacie práva a od 15.1.1992 už riadne hospodárili.

6. októbra 1991 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Lesného spoločenstva v Liptovskej Tepličke, kde spoluvlastníci prijali Stanovy Lesného spoločenstva v Liptovskej Tepličke.

Nastalo obdobie začiatkov samostatného obhospodarovnia lesov a potreby nemalého úsilia, aby si obnovené spoločenstvo, pre vtedajšiu dobu nový fenomén, vydobylo svoje postavenie, dostalo sa do povedomia verejnosti a najmä odberateľov, a aby nadobudlo všetky osvedčenia, oprávnenia, povolenia a zápisy, ktoré sa úradne vyžadovali, či už na daňovom úrade, Sociálnej poisťovni, pridelení IČO-a, živnostenského oprávnenia a oprávnení potrebných pre lesnícky sektor.

Prvým predsedom spoločenstva bol MVDr. Ján Nahalka v trvaní 9 a pol roka, druhým Ján Dratva v trvaní pol roka, tretím Ing. Bystrík Červenka v trvaní 5 a pol roka, štvrtým Pavol Ďuraš 2006 – 2014 a nateraz posledným Ing. Marián Gágorík od roku 2014 - doteraz.

Lesné  pozemkové spoločenstvo bolo pod odbornou správou Lesného závodu Liptovský Hrádok do konca roka 1992. Od prvých dní zamestnávalo skúsený lesný personál. Boli nimi: Štefan Janík, Ján Kondula, Štefan Fendek, Ján Révaj, Štefan Sýkora – lesník v Hlbokom (1992-2010), Marek Kovalčík – lesník na úseku Uhlárová (1992), Pavol Ďuraš – lesník na lesníckych úsekoch Sosnovo a Uhlárová (1994-2001), Ing. Marián Gágorík – lesník na spojených lesných úsekoch Sosnovo a Uhlárová (2001– 2014), Ing. Peter Gajdoš –lesník na úseku Hlboké(2010 – 2011), Ing. Michal Pekarčík (2011 – doteraz), Štefan Sýkora – lesník na spojených lesných úsekoch Sosnovo a Uhlárová (2014 – 2015), Ing. Martin Nahalka (2016 – doteraz). Odborný lesný hospodár Ing. Štefan Bednár (1993 – 2014) a Ing. Marián Gágorík (2014 – doteraz) .

Účtovníctvo, dane, personalistiku a mzdy viedli Justína Matejková (1992 – 2006), Anna Géciová (2006 – 2007), Martin Misál (2007 – doteraz). Administratívni pracovníci boli Ján Dratva (1992 – 2001), Mária Janíková (1992 – 2011), Anna Géciová (2011 – doteraz). V náplni administratívnych pracovníkov je aj majetková držba, vedenie podielnickej evidencie a registratúry.

Ďalší míľnik v činnosti urbárov – pozemkových spoločenstiev predstavoval Zákon o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 účinný od 1.5.2013, ktorý priniesol veľa zmien, ako napríklad povinnú právnu subjektivitu pozemkových spoločenstiev, zavedenie nových pojmov(spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť), povinnosť podielnikov nahlasovať zmeny do dvoch mesiacov od jej vzniku, zmeny vo zvolávaní zhromaždení, v texte pozvánky, doručovaní pozvánky a jej zverejnení. Spolu so zmenou Zákona o pozemkových spoločenstvách boli prispôsobené týmto zmenám aj základné dokumenty spoločenstva, t. j. Zmluva o pozemkovom spoločenstve, Stanovy Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke a neskôr aj Zásady hospodárenia Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke. Jednou z výrazných zmien okrem vyššie spomínaných je aj predĺženie volebného obdobia výboru a dozornej rady na päť rokov.