Pozvánaka na zasadnutie zhromaždenia LPS

24.02.2018 13:11

P O Z V Á N K A 

Výbor Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, čl. 4 časť Zhromaždenie, bod 1. zvoláva zasadnutie zhromaždenia Lesného pozemkového spoločenstva v Liptovskej Tepličke (LPS) na deň 24. marca 2018 v miestnosti Spoločenského domu v Liptovskej Tepličke s týmto programom: 

1. 08:00 h – 10:00 h Prezentácia podielnikov
 2. 10:00 h Zahájenie 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
5. Určenie zapisovateľa zápisnice a jej overovateľov 
6. Správa o činnosti a výsledku hospodárenia za rok 2017, schválenie ročnej závierky, delenie zisku 
7. Kooptácia člena výboru 
8. Správa dozornej rady 
9. Plán činnosti a finančný plán pre rok 2018 
10. Diskusia 
11. Prejednanie a prijatie uznesenia 12. Záver 

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť na zhromaždení, Vami poverená osoba sa musí preukázať splnomocnením.

PDF: Pozvánka na zhromaždenie 24. marca 2018 (136726)